Utbildning: Stärk er kommunikationskompetens

Jag utbildar arbetsgrupper som vill använda kommunikation med medel för att uppnå organisationens mål

En effektiv kommunikationsutbildning i tre steg som riktar sig till organisationer som vill föra fram sina budskap och engagera sina intressegrupper. Utbildningen anpassas efter era behov och förutsättningar och ger konkreta verktyg och arbetssätt som fungerar med era rutiner.


Analys & Utvärdering

Jag kartlägger och analyserar hur er organisation framstår och uppfattas

Den offentliga bilden av er organisation har betydelse för hur ni uppfattas av omgivningen. Men det har också interna effekter. Eftersom medarbetare speglar sig i bilden av organisationen, kan den bidra till stolthet och gemenskap – men den kan också vara en källa till frustration och missnöje. Jag kartlägger och analyserar hur er organisation framstår i traditionella och digitala medier och skapar vid behov även kunskapsunderlag med hjälp av fokusgrupper. Jag skapar kunskapsunderlag, strategier och pekar ut konkreta områden som kommunikations- och HR-funktioner kan ta vidare.


Förskolor: Analys & Rådgiving

Jag ger råd och stöd när ni utvecklar kommunikationen mellan förskolor och vårdnadshavare

Som en del i arbetet för en likvärdig förskola vill många kommuner och företag utveckla relationen mellan förskola och vårdnadshavare. Det kan handla om förhållningssätt, rutiner och mallar, men också om lärplattformar och appar. I den typ av en processer kan jag fungera som stöd och bollplank. Jag skapar kunskapsunderlag, gör målgruppsanalyser och kommer med nya infallsvinklar.


Förskolor: Föreläsningar & Workshops

Jag föreläser och håller i workshops för att utveckla kommunikationen vid enskilda förskolor eller i kommuner

Kommunikation med vårdnadshavare är en fråga om likvärdighet och professionalisering. Samtidigt utgör samverkansfrågan en försvinnande liten del i utbildningarna för arbete i förskolan. Mina föreläsningar kan fungera som startpunkter för arbetsgrupper som vill utveckla kommunikationsarbetet vid en enskild förskola eller övergripande inom en kommun. Med utgångspunkt i konkreta arbetsmaterial, lathundar och diskussionsunderlag är mina workshops tillfällen för reflektion och igenkänning. Formen, inriktningen och omfånget anpassas efter målgruppen och verksamhetens behov och mål.


Universitet & Högskolor: Föreläsningar & Workshops

Jag föreläser och håller i workshops som förbereder förskollärarstudenter för samverkansuppdraget i yrkeslivet

Jag föreläser och håller i workshops vid förskollärarutbildningar. Syftet är att förbereda studenterna för samverkansuppdraget och ge dem verktygen för att uppfylla läroplanens målsättningar. Jag tar avstamp i min egen och andras forskning och använder konkreta arbetsmaterial och lathundar att skapa diskussion och reflektion kring hur kommunikation kan användas som ett professionellt redskap i förskolan.


Studentrespons hösten 2020

Studentrespons hösten 2019