Poddar

Mediespanarna #368

….i vilket Linn Eckeskog, doktor i Medie och kommunikationsvetenskap, berättar om hur förskolepersonal kommunicerar med föräldrar och vilka utmaningar förskolor och kommuner står inför vad gäller föräldrars olika förutsättningar att tillgodogöra sig information.

Bloggar

När Heide et al sammanfattar projektet Kommunikativa organisationer konstateras att mer uppmärksamhet borde ägnades åt de medarbetare vars huvudsakliga arbetsuppgifter inte är kommunikation, men vars kommunikationspraktiker och förmågor organisationen är beroende av. Förskollärare och barnskötare är just en sådan grupp. Det huvudsakliga arbetet i svenska förskolor sker i barngrupp. Barngruppen står av förklarliga skäl också i centrum för de kollegiala samtalen, för forskningen och för litteraturen om förskolan. Föräldrarelationen framstår som något av en parentes, något vid sidan av, trots att den ingår i arbetet och är förknippad med stora utmaningar. 

Blogginlägg om avhandlingen på Föreningen för svensk medie- och kommunikationsforskning (FSMK).